• آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٥/١٣٩٨ ساعت : ٨:٠٠
  • TOKYO
    1631
    LONDON
    0831
    NEW-YORK
    0331
اطلاعات عمومي
تاریخ معامله از:
تا:
قیمت تسویه از:
تا:
كد قرارداد:
 
آمار معاملات روزانه